ข่าว bitcoin อินเดีย 2018 2018-12

2018-12-18 19:12:05
จ บตาคำทำนาย Phoenix จะกลายเป นเง นสก ลโลกเก ดใหม ในปี 2018 หร อไม. 10 июл. 2017 г.

แต แนวโน มน บจากน ไปกล บจะเป นโลกของระบบด จ ต ลซ งแม สหร อินเดีย ข่าว ฐเป นผ นำ แต ก ม ความหลากหลายจากร ปแบบการแข งข นใหม ๆ จากย โรปและเอเช ยท ม ท งจ น ญ ป น เกาหล ใต้ และอ นเด ย หร อแม แต พ ฒนาการใหม ในร ปของ Cryptocurrency ท ม การซ อขายผ าน Bitcoin เป นเช งส ญล กษณ ในป จจ บ นกำล งถ กผล กด นให เป นอ กหน งสก ลสค ฐในอนาคต. ศาลฎ กาส งส ดแห งประเทศอ นเด ยเร ยกร องร ฐบาลให ออกกฎหมายมาควบค ม.

16 нояб. ศาลฎ กาส งส ดแห งประเทศอ นเด ยได เร ยกร องให ร ฐบาลตอบก บคำขอของพวกเขาในการทำให้ Bitcoin ถ กกฎหมาย ข่าว เพ อการควบค มและกำก บท ถ กต อง. โดยศาลด งกล าวได ส งจดหมายไปถ ข่าว งธนาคารกลาง, ผ ออกกฎหมายตลาดการเง น, ผ เก บภาษี และหน วยงานท เก ยวข องอ นๆ โดยเร ยกร องให พวกเขาทำตามท ขอร อง อ างอ งจากหน งส อพ มพ ท องถ น The.

ข าวสาร Bitcoin CRYPTO GURU ท นกระแสโลกก บหน ากากม งค ด Posts about ข าวสาร Bitcoin written ข่าว by franky. อ นเด ยม เศรษฐก จใหญ เป นอ นด บท 7 ของโลก และม ความน ยมชมชอบทองคำเป นพ ข่าว เศษ จ งไม น าแปลกใจ ท ม ความน ยมในทองคำ ด จ ตอล” bitcoin.

ม ข าวล อเข ามานานแล ว ท Bloomberg Goldman Sachs จะต ดต งกระดานซ อขายหล กทร พย์ cryptocurrency ภายในส นเด อนม ถ นายน 2018 Bloomberg. ว เคราะห เศรษฐก จอ นเด ยปี. Inside India กร งเทพธ รก จ 1 нояб.

ในการว เคราะห เศรษฐก จอ นเด ยในป โดยเฉพาะ GDP จำเป นต องพ จารณาองค ประกอบของแต อินเดีย ละอ ปสงค มวลรวมต อไปน. เก ยวก อินเดีย บการซ อขายต วเล อกในอ นเด ย 2018 Gaap พน กงานต วเล อกห น 2018 Showing posts from June, 2017 Show All.

ร บรอง การ. ภาพท เราจะได เห นก นจนช นตาตามหน อินเดีย าหน งส อพ มพ ไทยช วง. ราคาถ ก ซ อขาย ห น ออนไลน์ แอฟร กาใต้ ต วเล อกไบนารี การ.

Tuesday, 29 August 2017. การข ด; การลงท น ICO; ก จกรรม; ข าว Bitcoin; ข าว Bitcoin Cash; ข าว Ethereumเคนยาช ลล งอ ตราแลกเปล ยนประเทศท ใช รห สสก ลเง น iso 4217 kes.

แนวข อสอบค ดเล อกผ บร ข่าว หารสถานศ กษา ภาค ก, ข.
เร ยนร ICT ก บคร ทรงศ ข่าว กด 2 февр. 2015 г. ข าวไทยร ฐออนไลน์ ข าวต างประเทศ ลอนดอน ระท ก.
คนหน ตาย หล งม เส ยงป นด ง ภายในสถาน รถไฟใต ด น 24 พฤศจ กายน, 2017; อ ย bitcoin ปต ว น. วางระเบ ด กราดย ง ถล มม สย ด คนกำล งละหมาด คร า184 ข่าว ศพ 24 พฤศจ กายน, 2017; เป ดนาที อ นเด ยทำสำเร จ ย งม สไซล เร วเหน อเส ยง Brahmos จากSu 30คล ป) 24 พฤศจ กายน, 2017; ช อปกระจาย. เศรษฐก จอ นเด ย' ม โอกาสแซงฝร งเศสและอ งกฤษในปี 2018 Sanook.

Money 3 дня назад ศ นย ว จ ยด านเศรษฐก จและธ รก จของอ งกฤษ เช อ อ นเด ยจะแซงอ งกฤษและฝร งเศสข นมาเป นประเทศท ม ม ลค าเศรษฐก จใหญ เป นอ นด บ 5 ของโลกภายในป หน า. ร ฐมนตร bitcoin ว าการกระทรวงการคล งของอ นเด ย ระบุ Bitcoin ไม ถ กกฎหมายใน.

1 дек. ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งของอ นเด ย ระบุ Bitcoin ไม ถ กกฎหมายในประเทศอ นเด ย. นาย Arun Jaitley ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งของอ นเด ย ออกมาระบ ว า ร ฐบาลไม ยอมร บ Bitcoin ว าเป นส งถ กกฎหมาย.

อ างอ งตามรายงานข าวของ Economic Times เม ข่าว อถามถ งแผนของร ฐบาลอ นเด ยในการควบค ม Cryptocurrency ซ งนาย Arun Jaitley. ระบบธนาคารในประเทศอ อินเดีย นเด ย 2018 ทองร ปพรรณ ทองร ปพรรณ งานน ต องบอกเลยว าอ งไม น อย และไม อยากเช อว า นางเอก.

N. ค นทร กร ป จำก ดมหาชน สถานท ตไทย ณ กร งน วเดลี ชวนจ ดกระบวนท พ SMEs ไทย ส ตลาดภา. ระบบธนาคารในประเทศอ นเด ย.

S. ศ.

การข ด; การลงท น ICO; ก จกรรม; ข าว Bitcoin; ข าว Bitcoin Cash; ข าว Ethereumประชาร ฐสนธ กำล งพ นธก จม งม นพลเม อง กระแสจ ดการ. อ ตราแลกเปล ยนของ bitcoin bitcoin ในอ นเด ย ประว ต การซ อห นของ บร ษ ท bitcoin หน าแรก ข าว รถไฟเหาะในว นหย ดส ดส ปดาห์ ราคา Bitcoin ลดลงจาก. ต อนร บเป ดศ กราชปี 2017 ก บราคา Bitcoin ท ทะล 1, 000 ในรอบหลายปี ผม.

สก ลเง น บ ทคอยน์ และ เง นร ป ของอ นเด ย น ปร บปร งล าส ดก บอ ตราแลกเปล ยนเม อว นท 15 ธ นวาคม 2017. ใช quot สก ล Swap" เพ อให้ เง นร ป ของอ นเด ย สก ลเง นเร มต น คล กท ร ป อ นเด อินเดีย ย หร อ Bitcoins การ.

Bitcoin ในอ นเด ยราคาพ งถ ง 35 000 บาท หล งร ฐบาลประกาศยกเล กธนบ ตร. 29 нояб.

2016 г. อ ตราแลกเปล ยนเง น Rupee to Bitcoin พ งข นส งถ ง 35% Premium อินเดีย หล งร ฐบาลอ นเด ยประกาศยกเล กการใช ธนบ ตร 500 และ 1 000 ร ป.

IT ท ม ความเช ยวชาญทางด าน Network, Security, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมต วก นเพ ออ พเดตข าวสารทางด าน Enterprise IT ให แก ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ. , Server Ripple ข่าว เป ดต วสำน กงานม มไบแห งใหม เพ อรองร บเศรษฐก จด จ ท ลของอ นเด ย. 6 сент.

แถลงการณ จาก ท มงาน Ripple เราม ความม งม นต งแต ว นแ. ค ร กชาวอ นเด ยขอของขว ญว นแต งงานเป น Bitcoin Siam Blockchain 23 дек.

หน าแรก ข าวสาร ข าว Bitcoin ค ร กชาวอ นเด ยขอของขว ญว นแต งงานเป น Bitcoin. ค สาม ภรรยาชาวอ นเด ยร องขอให เพ อนและครอบคร วมอบของขว ญให แก พวกเขาในงานแต งงานด วย Bitcoin ท งค ค อนาย Prashant Sharma และนาง Niti Shree เป นผ ก อต งบร ษ ท Startup.

ค ร กค ใหม ประเทศอ นเด ยได ทำการร องขอของขว ญว นแต งงานเป น Bitcoin. Mumbai: Major fire at Kamala Mills compound kills 14, PM.

DNA India 1 день назад A major fire broke out in one of the eateries located in Trade House in the Kamala Mills compound at Central Mumbai on Thursday night. The fire soon spread to the media offices belonging to อินเดีย Times Now , TV 9 news networks. BMC officials confirmed to DNA that 14 people have died , 16 are injured.

การทำเหม องแร่ bitcoin bitcoin pc สร าง 2018 ข าวราคา bitcoin ว นน การทำเหม องแร่ bitcoin pc สร าง. การทำเหม องแร่ bitcoin pc สร าง 2018.

แม ว าป น ผลตอบแทนของ Bitcoin แทบจะแซงหน าส นทร พย อ นๆ ไปVirtacoin Plus เป นใหม cryptocurrency ท นสม ยแทนท อด ต Virtacoinเทรนด เทรดตามแนวโน ม 04 30 เทคน คเทรดง ายๆ จะร นตามหลายคนคงค ดว าการข ดเหร ยญ Cryptocurrency อินเดีย หร อเหร ยญ. ฟองสบ Bitcoin แตกหร อไม. โดย ม มมองของผ เช ยวชาญ ลงท นแมน 19 июл.
ฝ ายท บอกว าไม ได เป นฟองสบ ก จะเน นเร อง เทคโนโลยี blockchain ของ Bitcoin ว าจะเป นเทคโนโลย อินเดีย ของโลกย คอนาคต เหร ยญ Bitcoin.

เราจะไปเอาเง นจากใคร. ต วอย างเช น เม อเร ว ๆ น ก ม ข าวว าบ ทคอยน ถ กแฮ ค” ทำให ราคาร วงมาอย างหน กก อนจะด ข นเม อพบว าโบรกเกอร ท ค าขายบ ทคอยน ต างหากท โดนแฮ ค บ ทคอยน ย งปลอดภ อินเดีย ย เป นต น.

กร งเทพฯไม ใช ประเทศไทย WHAT ARE PEOPLE DOING Why Soviet Russia s Most Evil ข่าว Scientist Is Gaining a New Following The biologist Trofim Lysenko, blamed for millions of deaths, is experiencing a revival in Russia. Read More. 1 ช วโมงท ผ านมา.

AL JAZEERA ENGLISHAJE) Flying taxis, อินเดีย ข่าว aviation in 2018 A look at the future of global aviation in 2018 after. , mega deals ย น โคล ร กตลาดอ นเด ย เตร ยมเป ดสาขาแรก 2018 FINNOMENA 30 нояб.

ย น โคล่ แบรนด เส อผ าช bitcoin อด งของญ ป น เตร ยมเป ดสาขาแรกในอ นเด ย ในปี 2018 เล งขายเส อผ าท เหมาะก บว ฒนธรรม, ศาสนาท องถ น และสภาพภ ม อากาศ ทาดาชิ ยานาอ ประธานย น โคล่ เล งเห นการเต บโตของเศรษฐก จและชนช นกลางของอ นเด ย และมองว าอ นเด ยม จำนวนประชากรเป นรองแค จ นเท าน น เขากล าวว า การจะเป ดตลาดเอเช ยให ได้. Bitcoin: 2018, the year of Bitcoin.

No, it will be the year of Blockchain ข่าว 3 дня назад Awareness about Bitcoin a specific use of Blockchain to issue a currency will increase in 2018. But widespread usage by citizens is still some way off. Не найдено: ข าว.

ผ ให บร การแลกเปล ยน Bitcoin อ นเด ย Zebpay คาดผ ใช งานต อเด อนเพ มถ ง 5. 28 окт. ผ ให บร การกระเป าและซ อขาย Bitcoin ส ญชาต อ นเด ยนาม Zebpay ม ยอดดาวน โหลดบร การแอปพล เคช น หน งล านคร งบนโทรศ พท ม อถ อระบบ Android และคาดการณ ว าจะม ผ ใช ใหม ราวห าแสนรายต อเด อนเพ มข นจากสองแสนราย ณ ป จจ บ น.

แอปฯ Zebpay ได เป ดต วเม อปี 2015 และเป นท ร จ กในหม คนอ นเด ย ควบค ไปก บแอปฯ Unocoin และแอปฯ. จดหมายแห งอนาคต25) รวม 10 อินเดีย ไอเด ยเตร ยมส อนาคต ประชาชาติ 1 день назад โดยญ ป นและอ นเด ยเพ งจะร วมก นประกาศ Asia Africa Growth Corridor เพ อินเดีย อตอบโต้ BRI ของจ น.

cryptocurrency ค อ ผ ให กำเน ด Bitcoin ข่าว ได สร างระบบท ไม ม ธนาคารกลางใดเป นผ ควบค มเง น ซ งว ธ การเช นน สะท อนถ งความไม เช อถ อในร ฐบาล และปร ชญาของการกระจายอำนาจ decentralized) ท ฝ งรากล กอย. litecoin 2018 ทำนาย bitcoin ระยะเวลารอดำเน อินเดีย นการ โหนด geth ethereum.

ประเทศร สเซ ยจะเสนอร างกฎหมายยอมร บ Bitcoin ในกรอบ 1 เด อนน จากข าว จะเห นว า ใน ปี 2018 คร บร สเซ ย จะพร อมเป ดการกำก บด แลเง นด จ ตอล เช น บ ตคอย อย างเป นทางการ และ ถ อว า เง นด จ ตอล เป น. เม าหอย 15 ก และขอทำนายไว ล วงหน าก อนเลย ณ.

ค. โฆษณาท ค ณอาจสนใจ.
We decided to 1 Aug 2017 Analyst who predicted Bitcoin to. งานประช ม NA Bitcoin Conference จะถ กจ ดข นว นท 18 19 มกราคม 2018 ท.

3 дек. งานประช ม NA Bitcoin Conference จะถ กจ ดข นว นท 18 19 มกราคม 2018 ท จะถ งน.

TCC TEAM โดยงานน นะคร บถ อว าเป นงานอ อินเดีย กงานท สำค ญและเป นข าวท ด ต อวงการ Blockchain และ ข่าว Cryptocurrency มากเลยคร บท ม คนได มาให ความร ด านน และอธ บายถ งความสำค ญของ. Tagsblockchain cryptocurrency bitcoin conference 2018.

Blognone. Tech News That s Worth ในปี 2018 ท จะมาถ งน ท ามกลางกระแส eSports ท เต บโตอย างต อเน อง กำล งจะม อ กหน งปรากฏการณ ของวงการเก ดข น ซ งอาจจะเร ข่าว ยกได ว าเป นความทะเยอทะยานคร งใหญ ท ส ดคร งหน งของการยกระด บ. ประเด นแอปเป ลแอบทำให้ iPhone ช าลง เป นข าวด งไปท วโลก และไม น าแปลกใจท ส อต างๆ สอบถามไปย งผ ผล ตสมาร ทโฟนค ายอ นๆ ว าได ทำแบบเด ยวก นหร อไม.
เม อ อินเดีย Bitcoin ม ม ลค าส งข น จ งไม แปลกท จะล อตาล อใจโจรโลกย ค Cyber. 9 дек. เป นท ทราบก นด ว าเง นด จ ตอลCryptocurrency) หร อท เราร จ กก นในช อ Bitcoin กำล งได ร บความน ยมอย างส งไปท วโลก โดย Bitcoin เร มเป นท ร จ กเม อหลายป มาแล ว ในขณะท Bitcoin ย งม รถม ลค าไม ส งมาก โดยในช วง 1 5 ป ท ผ านมา Bitcoin ม ราคาอย ท ประมาณ 1 000 ดอลล าร สหร ฐฯ ต อ Bitcoin หร อเท ยบเป นเง นบาทจะอย ท ราว 35 000.

การทำเหม อง bitcoin 2018 กรกฎาคม บร การซอฟต แวร ของอ นเด ย bitcoin. การทำเหม อง bitcoin 2018 กรกฎาคม.

ห วหน าท มพ ฒนาของ Bitcoin ABC กล าวว าการJul 11, 2016 เว บข ข่าว ดบ ทคอยน ฟรี ทำเหม องแก การนำไปทำเหม อง Bitcoin มากแล วเม อเด อนกรกฎาคม 2011 ข่าว ท ม การ Hackว นท 25 ต ลาคม blockchain Bitcoin ถ ก Hard Fork และแตกรกฎาคม 10, PM โดย iForextraderไม ม หน วยงานกลางคอยควบค ม Bitcoin. ระบบธนาคารในประเทศอ นเด ย 2018 กำหนดระบบการค าแลกเปล ยน 2018. การลงท น ICO; ก จกรรม; ข าว Bitcoin; ข าว Bitcoin Cash; ข าว Ethereumสถานท ตไทย ณ กร งน วเดลี ชวนจ ดกระบวนท พ SMEs ไทย ส ตลาดภา.

P a. ข่าว ว นอาท ตย ท 25 ส งหาคม พ.

สหร ฐจ บแม เล าไทยท ช คาโก ลวงสาวไทยน บร อยข อินเดีย งทาร ณใน. ผ านความพยายามส วนบ คคลกระด อินเดีย างเธอ. It s MeEagle Eye.

ขาดด ล. ข าวสาร.

Bitcoin สวรรค ของน กเก งกำไร หร อเหวของน กลงท น. LINE Today 1 июл. ช วงน กระแสเร อง Bitcoin มาแรงมาก.

คนไทยหลายคนเร มต นต วก บกระแสการเง นน ม ข าวและบทความท พ ดถ งเร องการลงท นในสก ลเง นอ เล กทรอน กส ต วน ออกมามากมาย ม การกล บมาข ดเหม องหาบ ทคอยน มากข น การ ดจอแรงๆ ขายด เป นเทน ำเทท า ทำให ผมน กถ ง Documentary Film หร อภาพยนตร สารคด เร องThe Rise , . ในท ส ด Bitcoin ก ถ กกฏหมายในอ นเด ยแล ว Siam Blockchain 25 июн. แม ว าน กการเม องบางคนจะม ท ศนคต ข่าว เช งลบ แต ร ฐบาลอ นเด ยก ต ดส นใจจะร างกฏความค มตลาดรวมท งมอบพ นท ให แก ตลาดแลกเปล ยน Bitcoin ในการจ ดสรรทร พยากรเพ อสร ข่าว อินเดีย างมาตรฐานตลาดและอ ตสาหกรรม.

ย อนกล บไปในเด อน เมษายน Mohit Kaira CEO ของ Coinsecure หน งในตลาดแลกเปล ยนท ใหญ ท ส ดในอ นเด ยบอกก บ Cointelegraph. ราคา Bitcoin ถ งส ด, ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการเง นร สเซ ย อเล ก Moiseev บอกบล มเบ ร ก ร สเซ ยท หว งร บร cryptocurrencies เช น Bitcoin เป นเง นโดย 2018.

, ข่าว ย งคงแนวโน มเพ มข นใน 2017 Websetnet ในขณะเด ยวก น ตามท CoinNewsAsia. com, ใคร ครวญการร ท งสองอย างเป นทางการและ ภาษี Bitcoin ต งแต การล าเปล ยนธนบ ตรอ นเด ยทำเง นด จ ตอลท น ยมมากข น.

, ข่าว อ นเด ยย งเป น eyeing ชำระเง นน blockchain รายงานเดลิ ใช้. สว สด น วส. ข าว Hotประเด น Hit โหลดเพ มเต ม.

Clip ข าว. อ นเด ยจ บลาข งค ก ย ดข อหาก นพ ชราคาแพง ม คล อินเดีย ป.

พฤศจ กายน 30, 2017. อินเดีย 202. ระท ก.

421. Bitcoin ค อการเก งกำไร หร อ การพน น.

ธ นวาคม 15, 2017. 143.

Ripple coin ม ลค าเพ มข นส ง.

AFC 2018 แชมป ล ค ลาว จะถ กต ดส ทธ.

210. Advertisement.

ท องเท ยวท อินเดีย วไทย. ไม ไป ไม ได แล ว.

Bitcoin ในว นท 1 ก มภาพ นธ์ 2018 ICOreview.

com น ค อข อกำหนดท ประเทศร สเซ ยจะออกกฏระเบ ยบเก ยวก บ Bitcoin ในว นท 1 ก มภาพ นธ์ 2018. ม เพ ยงไม ก ประเทศและร ฐบาลท สามารถสร างกรอบนโยบายในการกำหนดข อบ งค บเก ยวก บ Bitcoin และสก ลเง น ด จ ตอลให เหมาะสมก บสภาพทางการเง นในภ ม ภาคตนเองได ด ไปกว าประเทศร สเซ ย เน องจากนาย Vladimir Putin ได ร บการ. ข าวอ ปกรณ ไอที และ เคร องใช ไฟฟ า ข าวไอที Thaiware แหล ข่าว งรวม ข าว อ ปกรณ ไอที และ เคร องใช ไฟฟ า ท เก ยวข องท งหมด ให ค ณได้ อ านข าว อ ปกรณ ไอที และ เคร องใช ไฟฟ า อินเดีย ก นได อย างเต มอ อินเดีย ม จ ใจ อ พเดทข าว อ ปกรณ ไอที และ เคร องใช ไฟฟ า ล าส ดก อนใครท น.

ปี 2017 ท ผ านมา ม เทคโนโลย เปล ยนโลกต างๆ ออกมาให เห นมากมาย อย างเช น AI, BitCoin หร อ Ransomware. , Face ID หมวดข าว ข าวอ ปกรณ ไอที และ. Overstock ใช้ bitcoin ข าวการลงท นการลงท น bitcoin ใส่ bitcoin brasil 2017 นอกจากน น หากเก ดป ญหา หร อม การใช ช องทาง BitcoinSell BitCoin Miner Consultant about BitCoin Business about BitCoinอะเวสต า และโอกาสในการลงท น เร องควรร เก ยวก บ Bitcoin GoldBitcoin Group Limited Company บร ษ ท บ ทคอยน์ กร ข่าว ป จำก ดร ว วแหล ง ซ อ ขาย Bitcoin ในไทย ท ต อไปน ข าวเล าล อ ท prominent สมาช ก ของ.
ว นคอยน คอยไปว นๆ ก มหยง ค. 60 ต อจากประเด นน มหกรรมนาท ข่าว เห บ คอยเกาะกระแสเหร ยญบ ตคอยน ก อยากจะมาบอกแจ งข าวสารให ท กท านได ทราบเหม อนก น ด งน เป นท ทราบก นด แล วว า ณ.

ตอนน ประเทศท ประกาศร บใช้ Bitcoin อย างเป นทางการ ก ได แก่ ออสเตรเล ยญ ป นและร สเซ ย เร วๆ น และถ าร สเซ ยผ าน แน นอนจ น อ นเด ย รวมถ งไทยแลนด์ 4.

0. การคาดการณ ราคา bitcoin 2018 ในอ นเด ย bitcoin importprivkey ช า การจ าย.

การคาดการณ ราคา bitcoin 2018 ในอ นเด ย 330 mh s bitcoin ความค ดเห น อินเดีย p2pool litecoin เคร องคำนวณแร่ bytecoin กราฟราคาระลอกคล น beta rho iota phi theta. คนข ข่าว ดแร่ bitcoin x 3 2018 ghs asic Bytecoin เพ อเคร องค ดเลข btc Dario Di Pardo spent46k on bitcoin mining 46k Spent on Bitcoin Mining Hardware. คนข bitcoin ดแร่ bitcoin x 3 2018 ghs asic.

Implying that each X 3 order could be exchanged for 100 ASIC chipsNew listing Brand New อินเดีย BitMain AntMiner S9 14TH s ASIC with APW3 GET ONE Jan 2018 BatchIs Bitcoin ข่าว mining profitable after the mining. ปี อินเดีย 2018 จะเป นป แห งการเต บโตของ Blockchain Siam Blockchain 13 дек.

ปี 2017 เป นป แห งการเต บโตอย างมากของระบบ Blockchain แม ว าจะไม ได เป นไปตามท คาดการณ ไว. ในช วงต นปี 2017 คนอ นๆ คาดการณ ว าปี 2017 จะเป นป ท Blockchain จะย ายจาก Proof of Conceptแนวค ด) ไปส ในต วผล ตภ ณฑ์ และเราก ได เห นความสำเร จน ไปบ างแล ว.

เหร ยญ Ripple Не найдено: อ นเด ย